บริษัท ซีเรียล แฟคตอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็นจำนวน 300 ล้านบาท ทุนชำระแล้วจำนวน 109 ล้านบาท มีบริษัท ซีเรียล ซิสเต็มส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 49 และมีกลุ่มผู้ถือหุ้นชาวไทยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 บริษัท ซีเรียล แฟคตอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อกำเนิดจากการที่ผู้บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน มามากกว่า 20 ปี ได้เล็งเห็นถึงข้อจำกัดของ การเติบโตในธุรกิจ ของกลุ่ม SME ในหลายๆด้าน จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำธุุรกิจด้านการเงินทุน เพื่อให้โอกาสกับผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และมีโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เติบโต แข็งแกร่ง ทั้งนี้บริษัทยังมีการพัฒนารูปแบบของผลิตดภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการให้ได้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง แข็งแรง บริษัท ซีเรียล แฟคตอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงสร้างสรรค์แนวคิดที่จะสนับสนุนผู้ประกอบ SME รายย่อยด้วยการอำนวยความสะดวกในทุกๆด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของ SME อาทิเช่น การบริการจัดเก็บหนี้ การจัดการทางด้านบัญชีและพัฒนาความคิดต่อยอดจากความต้องการของกลุ่ม SME อย่างต่อเนื่อง
บริษัท ซีเรียล แฟคเตอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทยว่ามีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ แต่ในบางครั้งเกิดความยุ่งยากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและไม่ได้รับความสะดวก ความรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการ ไม่คล่องตัว และมีความล่าช้าในการดำเนินธุรกิจ จนทำให้ไม่สามารถ พัฒนากิจการให้เติบโตได้ ทางบริษัท จึงมีเป้าหมายในการประกอบธุรกิจให้บริการ ดังนี้
  1. มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้เข้าถึงผู้ประกอบการ SME ทุกรายให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย เพื่อเสริมสร้างการขับเคลื่องของภาคธุรกิจ SME ให้เติบโต
  2. มุ่งพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการให้บริการต่อผู้ประกอบการ
  3. เสริมสร้างทัศนคติและจรรยาบรรณที่ดีแก่องค์กรและบุคลากร เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส
ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางการเงิน โดยฉีกแนวรูปแบบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้โอกาสกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สามารถเติบโตในธุรกิจได้ พร้อมทั้งยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจและการเงินให้กับผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ มากกว่า คำว่า "ผู้ให้บริการด้านการเงิน"

รักษาโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการทุกราย

Keep Your Opportunities