เพิ่มสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น
ของธุรกิจโดยการรับซื้อลูกหนี้ทางการค้า

(กรณีส่งมอบงานแล้ว และได้เอกสารใบตรวจรับจากหน่วยงาน)

เงินทุนจ่ายค่าสินค้าในประเทศ หรือสินค้าต่างประเทศ, ค่าแรง,
ค่าติดตั้ง เพื่อใช้ดำเนินการส่งมอบโครงการกับภาครัฐ และ เอกชน

การให้บริการทางการเงิน มากกว่าเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ ให้โอกาสทางธุรกิจที่มากกว่ามีความเข้าใจใน SMEs มากกว่า